მთავარი /სამიზნე ჯგუფები

სამიზნე ჯგუფები

პროფესიონალი ბუღალტრის სტატუსის მოპოვების მსურველ პრეტენდენტთა გარდა, ვინ შეიძლება იყოს ვიდეო ლექციების მომხმარებელი?
ქვემოთ მოცემულია არასრული სია იმ პირთა ჯგუფებისა, ვისთვისაც სასარგებლო იქნება ვიდეო ლექციების საშუალებით ცოდნის გაღრმავება ან ახალი ცოდნის მიღება.
ესენი არიან:
დასაქმებული ბუღალტრები 
პროფესიონალი ბუღალტრები
აუდიტორები ან აუდიტორულ ფირმაში დასაქმებული სპეციალისტები
ფინანსური დირექტორები
ბიზნესის მფლობელები
საბუღალტრო ფირმების სპეციალისტები